Novinky

Hejtman Zlínského kraje vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek

24.07.2013 17:48

ZLÍN – Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák vyhlásil na základě návrhu ředitelky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Jarmily Čičmancové pro celé území Zlínského kraje období nepříznivých klimatických podmínek. Vyhlášení nabývá účinnosti dnem 25. července 2013 a je platné do odvolání. Přesné znění rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje o vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek je k nalezení na úřední desce Zlínského kraje pod odkazem zde.

Pro období nepříznivých klimatických podmínek platí různá omezení.
- Dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesů na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy lesů, návrh k vydání rozhodnutí může podat ředitelka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
- Zákaz spalování hořlavých látek (odpad, suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami.
- Povinnost zajistit trvale volné příjezdové komunikace do lesů a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů.
- Zákaz provádění ohňostrojů, pyrotechnických efektů nebo obdobných efektů, při kterých se používá otevřený plamen (např. lampiony štěstí).
- Osoby hospodařící v lese mohou provádět pouze nezbytné práce spojené s hospodařením v lesních porostech, bez používání otevřeného ohně.

Kontrolu plnění tohoto rozhodnutí je oprávněn provádět Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje.

Zpracovala: Gabriela Sýkorová Dvorníková
24. 7. 2013
Další informace:
Sýkorová Dvorníková Gabriela                                   
tisková mluvčí                                                
Krajský úřad Zlínského kraje                           
577 043 190, 731 555 161

 

Zdroj: Stránky Zlínského kraje, Stránky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

Suché a teplé počasí v ČR zvyšuje nebezpečí vzniku požárů

21.07.2013 07:56

Takové teplé a suché počasí zvyšuje nebezpečí vzniku požárů - zejména v přírodním prostředí požáry v lesích, na loukách, trávy apod.

Oheň v přírodě se může velice snadno vymknout kontrole a napáchat značné majetkové a ekologické škody. Při horkém a suchém počasí je nutné, abyobčané při pohybu v lese a vůbec v přírodním prostředí (pole, louky, parky,… ) dodržovali základní pravidla, která omezí riziko vzniku požárů.

V této souvislosti je třeba občany varovat zejména před víkendem, kdy se mnoho lidí chystá do přírody a obvykle pak hasiči musí likvidovat i více požárů.

Proto je zde několik rad od hasičů, jak nezpůsobit vznik požárůa neohrozit sebe i jiné:
- V přírodě se pokud možno vyhněte použití zdrojůotevřeného ohně(sirky, cigareta, zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár.
- V lesích je celoročnězakázáno kouřit. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohnělze jen na vyhrazených místech, jinak může být udělena pokuta až dovýše 15 000 Kč, pokud dojde k požáru a nejedná se o trestný čin (nevznikne škoda vyššího rozsahu), sankce se může vyšplhat až do výše 25 000 Kč.

- Zakázáno je samozřejmě i odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.

- Rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň je možné jen na místě vzdáleném minimálně 50m od okraje lesa.
- Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů.
- Při teplém a suchém počasí je lepší v lese, jinde v přírodě nebo na volném prostranství oheň vůbec nerozdělávat.
- Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jejdůkladně zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjtevrstvou zeminy.
- Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečnáčinnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25 000 Kč.
- Spalování klestí v lese nebo většího množství biologického odpadu na zahrádce předem nahlaste hasičům.
- Pozor na používání propanbutanového nebo lihového vařiče! Ty nesmíte anina okamžik pustit z dozoru. Převržený nebo nestabilní vařič v přírodě můžesnadno způsobit požár.

Na co dalšího si při vysokých teplotách dát pozor:

- Vyhněte se nebezpečné manipulaci s vysoce hořlavými kapalinami (benzín, nafta, barvy, petrolej, olej). Při vysokých teplotách se více odpařují atím pádem roste i riziko, že dojde ke vznícení a výbuchu jejich hořlavých výparů. Hořlavé kapaliny skladujte v souladu s návodem výrobce,v uzavřených nádobách na bezpečných místech z dosahu dětí, rozhodně nev blízkosti zdroje otevřeného ohně (svařování, topidla ) ani na slunci. Hořlavékapaliny neukládejte ve společných a ve sklepních prostorách bytových domůnebo ubytovacích zařízení. Pamatujte, že v běžné garáži lze uskladnit maximálně40 litrůpohonných hmot (pro nákladní automobil 80 litrů).
- Při vysokých teplotách roste riziko i při zacházení s hořlavými plyny. Např. plynový zapalovač ponechaný za sklem automobilu vystavenému vysokýmteplotám představuje doslova časovanou bombu, která dokáže vašehoplechového miláčka nejen těžce poškodit, ale způsobit i vážná zranění.

- Se zvýšenou opatrností je nutné zacházet i s plynovými spotřebiči (např.přenosný propanbutanový vařič). Ty by neměly být vystaveny vysokýmteplotám a nadměrným tlakům. Plynové spotřebiče neumísťujte v blízkostihořlavých látek a zdrojů hoření – nekuřte u nich!!! Nádoby s hořlavými plyny,tedy ani propanbutanové lahve, se nesmí skladovat v prostorách pod úrovníokolního terénu, kotelnách, garážích nebo společných prostorách bytovýchdomů či ubytovacích zařízení – např. ložnici. Propan-butan je totiž těžší nežvzduch, mohl by se tedy hromadit u země či v prohlubních, což zvyšuje rizikopožáru nebo výbuchu. Lahve s plynem umísťuje ve snadno přístupných avětraných prostorách, zamezte ale přístup dětem k nim.
- Pozor také na nebezpečí samovznícení uskladněného obilí, sena či slámy.Značné riziko hrozí zejména u velkokapacitních seníků nebo u stohů seslámou. K požáru může dojít tehdy, pokud je materiál vlhký a není zajištěnodostatečné odvětrávání. Uvnitř složeného materiálu bychom také mělipravidelně měřit teploty a dávat pozor na jeho přílišné zahřátí. V případě, žepřekročí kritickou mez 65 °C, je nutno materiál alespoň částečně vyskladnit,přeuspořádat do tenčích vrstev a tím ochladit.
- Požár může způsobit i rozžhavený výfuk (katalyzátor) automobilu, který se dostane příliš blízko suché trávy či jiných hořlavin. Proto pozor na parkování v přírodě.
- A pozor – vysoké teploty také znamenají zvýšené riziko otravy oxidem uhelnatým při nesprávném užívání karmy. Při jejím použití je nezbytné mít zajištěnu důkladnouvýměnu vzduchu v místnosti – např. otvorem ve dveřích. Je také potřeba si karmunechat alespoň jednou za rok technikem zkontrolovat.
Pokud máte podezření, že někde došlo k požáru, ihned volejte hasiče na tísňové linky 150 nebo 112.

Hasiči mohou na základě vlastních bohatých zkušeností potvrdit, že důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.
 

Přezvato ze stránek GŘ HZS, https://www.hzscr.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-2013-cervenec-suche-a-teple-pocasi-v-cr-zvysuje-nebezpeci-vzniku-pozaru.aspx


kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí

MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
e-mail:nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

Soutěž O pohár starosty obce Veselá

29.06.2013 16:00

Mladí hasiči se poprvé zúčastnili pohárové soutěže v kategorii mladších žáků. Ve velké konkurenci zvládli disciplínu požární útok bez chyb a s dobrým časem. Mohli se také podívat, jak to dělají jiná družstva a poučit se. Bohužel se soutěže nemohli zúčastnit všechny děti, protože pořadatel rozhodl vzhledem k velkému počtu přihlášených družstev,  že bude pouze jeden pokus a nemohli se tedy všichni vystřídat. Všem dětem, i těm, kteří byli v roli náhradníků a tentokrát jen fandili, patří gratulace a poděkování za účast. Foto ze soutěže jsou ve fotogalerii nebo zde.

Víkendový pobyt na Provodově

23.06.2013 17:00

V termínu 21.6.-23.6. se organizuje výlet s dětmi na ranč v  Provodově. Doprava vlastní, ubytování pod stanem, jídlo částečně vlastní, částečně zajištěno, program bude upřesněn.

Předpokládaný příjezd na ranč je v pátek kolem 17-18hod. dle možností každého. Postavíme stany a posedíme u táboráku. V sobotu výlet na hrad Světlov, přírodní útvar Čertův kámen, poutní místo Maleniska (možnost změny po dohodě u táboráku v pátek). Na výlet s námi půjdou i koníci a pejsci. Odpoledne možnost projížďky na konících, ukázka výcviku pejsků, lukostřelba, vaření kotlíkového guláše. V neděli po snídani (během dopoledne) balení stanů a návrat domů.

 

Výlet proběhl na výbornou. Počasí i přes hrozby meteorologů vydrželo celý víkend a my jsme mohli v suchu posedět u ohně, absolvovat sobotní výlet, děti si zajezdili na konících, zastříleli z luku a brouzdali se místním potokem. Jak to tam vypadalo, je možné shlédnout ve fotogalerii nebo zde.

 

Soutěž o pohár primátora města Zlín 2013

17.06.2013 18:23

V sobotu 15.6.2013 se členové našeho sboru zúčastnili již tradiční soutěže o pohár primátora města Zlína (a již tradičně bez účasti pana primátora).

 

Složení družstva:

Savice+koš: Zdeněk Šták
Strojník: Lukáš Kučera
Rozdělovač: Petr Gajdošík
Proudy: Tomáš Kučera, Lukáš Mašláň

Bylo nás trochu málo a tak děkujeme kolegům ze Štípy za "zapůjčení" dalších dvou členů, tedy Radima a Péroše.

 

Konečné pořadí:

P. Jednotka SDH
1. Jaroslavice
2. Salaš
3. Lužkovice
4. Louky
5. Prštné
6. Malenovice
7. Mladcová
8. Štípa
9. Kostelec
10. Lhotka
11. Velíková
12. Klečůvka

 

Kácení máje

31.05.2013 17:00

V pátek 31.5. s dětmi z kroužku mladých hasičů proběhne kácení máje. Po kácení nachystáme oheň na opečení špekáčků. Proto ať si děti vezmou něco na opečení.

Výstava Pyros / Iset Brno 2013

22.05.2013 00:00

Koho zajímá požární a bezpečnostní technika, může se zajet podívat na veletrh Pyros / Iset do Brna. Veletrh se koná ve dnech 22.-24.5.2013. Více informací o průběhu, akcích a cenách na https://www.bvv.cz/pyros-iset/pyros-iset-2013/profil-veletrhu/

Jarní kolo hry Plamen

18.05.2013 00:00

Na hru Plamen zatím nejsou děti připraveny, ale kdo má zájem, může se jít podívat, jak taková soutěž probíhá a v jakých disciplínách se soutěží. Soutěž začíná 18.5.2013 v 7:00 hod v Otrokovicích a pokračuje 19.5.2013 v 8:00 hod. také v Otrokovicích.

Okrsková soutěž ve Velíkové 11.5.2013

11.05.2013 00:00

V sobotu 11.5.2013 jsme se zůčastnili soutěže v požárním sportu, kterou pořádal náš, sedmý okrsek. Závod se uskutečnil již tradičně ve Velikové "v chrastí."

Postavili jsme družstva mladších žáků, starších žáků i dospělých.

 

Mladší žáci: David Staněk, Veronika Štáková, Radim Plechač, Simona Novotná, Tomáš Kučera, Kristýna Krajčová, Štepán Machů (Ondřej Doležel)

Starší žáci: David Novotný, Vendula Štáková, Rostislav Svoboda, Miroslav Plechač (Jan Machů), Václav Navrátil, Patrik Langer, Miroslav Steiger

Dospělí: Eva Krajčová, Zdeněk Šták, Andrea Štáková, Lukáš Kučera, Petr Gajdošík, Tomáš Kučera, Lukáš Mašláň

 

Celkové výsledky:

Mladší žáci:

1. místo SDH Štípa 2
2. místo SDH Štípa 1
3. místo SDH Kostelec

 

Starší žáci:

1. místo SDH Štípa
2. místo SDH Ostrata
3. místo SDH Kostelec

 

Ženy:

1. místo SDH Ostrata

 

Muži:

1. místo SDH Ostrata
2. místo SDH Štípa
3. místo SDH Velíková
4. místo SDH Kostelec
5. místo SDH Hvozdná

 

Fotogalerii naleznete na adrese https://peca501.rajce.idnes.cz/11._5._2013_Soutez_hasici_Velikova

Účast v soutěži "O pohár Štípského Beránka"

30.03.2013 15:00

V sobotu 30.3.2013 se naši mladí hasiči zůčastnili souteže "O pohár Štípského Beránka." Jedná se o soutěž v jedné z disciplín hry Plamen, konkrétně se jedná o Závod v požárnické všestrannosti. Do soutěže jsme nominovali jednu hlídku (družstvo), před začátkem jsme losem určili kapitána (v našem případě kapitánku) pro tuto soutěž.

Složení soutěžního družstva (hlídky):
Kristýna Krajčová, kapitánka
Patrik Langer
David Staněk
Miroslav Steiger
Vendula Štáková

 

Po zdolání všech šesti disciplín dorazila naše hlídka do cíle a začalo čekání na výsledky soutěže. Nakonec se naše hlídka v své kategorii mladších žáků umístila na výborném 8. místě z celkového počtu 12 družstev. Vzhledem k tomu, že se jedná o první soutěž, které jsme se zúčastnili a některé disciplíny ještě nemáme úplně nacvičeny je to perfektní výsledek.

 

Kategorie mladší - pořadí hlídek

 

Poř. Družstvo SDH Hlídka číslo Čas startu Čas cíle Čekací čas Čas na trati K1-Střelba K2-Topografie K3-Uzlování K4-První pomoc K5-Požární ochrana K6-Lano Celkem trestné body Výsledný čas
1. Štípa I 09:00:00 09:27:43 0:00:00 0:27:43 5 0 3 0 1 0 9 0:36:43
2. Štítná nad Vláří I 09:35:00 10:07:42 0:01:00 0:31:42 6 0 0 0 1 0 7 0:38:42
3. Pohořelice I 9:30:00 10:05:33 0:05:15 0:30:15 4 0 0 5 0 0 9 0:39:15
4. Štípa II 09:15:00 09:49:59 0:00:00 0:34:59 6 0 0 0 1 0 7 0:41:59
5. Hřivínův Újezd I 09:50:00 10:31:02 0:00:00 0:36:02 7 0 3 10 0 0 20 0:56:02
6. Štítná nad Vláří II 09:50:00 10:23:40 0:01:00 0:32:40 10 0 3 5 3 3 24 0:58:40
7. Pohořelice II 09:40:00 10:19:08 0:00:00 0:39:06 10 5 3 0 0 6 24 1:03:08
8. Kostelec I 09:05:00 09:40:09 0:00:00 0:35:09 13 0 3 7 2 3 28 1:03:09
9. Vidče I 09:45:00 10:21:36 0:03:30 0:33:06 9 6 6 12 3 3 39 1:12:06
10. Újezd I 09:25:00 10:03:42 0:01:43 0:36:59 13 7 0 12 6 0 38 1:14:59
11. Slušovice-Cvrčci I 09:20:00 10:01:16 0:00:00 0:41:16 15 8 12 10 5 0 50 1:31:16
12. Březová I 09:10:00 09:46:08 0:00:00 0:36:08 11 6 6 12 2 3 40 DS

 

Ročenka HZS za rok 2012

23.03.2013 00:00

Jako každý rok vydal Hasičský záchranný sbor ČR ročenku o činnosti profesionálních i dobrovolných jednotek.

Zajímavé údaje:

Počty jednotek

HZS - JPO I ... 240

JSDH - JPO II ... 228
JSDH - JPO III ... 1328
JSDH - JPO V ... 5651

HZS podniků - JPO IV ... 98

JSDH podniků - JPO VI ... 171

 

Kompletní dokument ke stažení: hzs_rocenka_2012.pdf (1,9 MB)

www.zlin.eu: VISO bude více využívané. Ne jen při výjimečných událostech

05.03.2013 22:58

Zlín – Město Zlín začne více využívat Varovný informační systém obyvatelstva (VISO). Zatímco doposud byly hlásiče uváděny do provozu pouze při výjimečných událostech, od letošního roku budou využívané i pro jiné typy hlášení.
"Po řadě úprav a modernizací je dnes VISO velmi dobře slyšet prakticky na celém území Zlína. Toho chceme využít. Jeho prostřednictvím můžeme veřejnost upozorňovat třeba na smogové situace. Zatím jsme tak dělali jen prostřednictvím městského webu www.zlin.eu nebo médií," prohlásil náměstek primátora Ondřej Běták.
Až dosud bylo VISO spouštěno jen v situacích, kdy mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví obyvatel. Nejčastěji šlo o problémy s velkou vodou nebo rozsáhlé požáry.
Naposledy bylo VISO aktivováno v souvislosti s požárem 103. budovy v bývalém továrním areálu firem Baťa a Svit. Krizový štáb obce s rozšířenou působností tehdy varoval obyvatele před možným únikem nebezpečných látek do ovzduší a vyzýval je k tomu, aby omezili větrání a pobyt venku.
Právě požár 103. budovy, který byl největším v novodobých dějinách Zlína, vedl k dalšímu vylepšení využívání VISO. Varovná upozornění, která se budou jeho prostřednictvím zveřejňovat, se objeví ve stejný moment i na úvodní straně městského webuwww.zlin.eu. "Z reakcí lidí víme, že si to, co slyšeli z tlampačů, chtějí ověřit. A to jim přepis hlášení na našem webu umožní,"prohlásila tajemnice magistrátu Helena Eidová.
Město Zlín Varovný informační systém obyvatelstva neustále vylepšuje. Na přelomu loňského a letošního roku například proběhla výměna dosud používaných hlásičů za nové typy, které jsou podstatně lépe slyšet. "Jsou již nainstalované. V době kdy výměna probíhala, jsme byli připravení informovat o případných mimořádných událostech prostřednictvím mobilních tlampačů strážníků nebo za pomoci ostatních složek Integrovaného záchranného systému," uvedl ředitel MP Zlín Milan Kladníček.

Článek převzatý z oficiálních stránek Statutárního města Zlín  www.zlin.eu/article/102440.viso-bude-vice-vyuzivane-ne-jen-pri-vyjimecnych-udalostech/ 

Mladí hasiči - jarní prázdniny

24.02.2013 00:00

O jarních prázdninách (1.3.2013) není schůzka mladých hasičů. Vzhledem k tomu, že se bliží první letošní soutěž "O pohár Štípského beránka", je vhodné věnovat volný prázdninový čas studiu disciplín.

Níže přikládáme tabulku disciplín závodu v požárnické všestrannosti a odkazy na materiály k prostudování:

Disciplína Odkaz
K1 - Střelba Závod požárnické všestrannosti - disciplína K1 - Střelba ze vzduchovky
K2 - Topografie Závod požárnické všestrannosti - disciplína K2 - Základy topografie
K3 - Uzlování Závod požárnické všestrannosti - disciplína K3 - Uzlování
K4 - První pomoc Závod požárnické všestrannosti - disciplína K4 - Základy první pomoci
K5 - Požární ochrana

Závod požárnické všestrannosti - disciplína K5 - Požární ochrana - Technické prostředky a značky

Závod požárnické všestrannosti - disciplína K5 - Požární ochrana - Vhodné a nevhodné hasící prostředky

K6 - Lano Závod požárnické všestrannosti - disciplína K6 - Překonání překážky na vodorovném laně

 

Přehled výjezdů jednotek požární ochrany v okrese Zlín v roce 2012

17.02.2013 00:00

Jako každý rok zveřejnil Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje počet výjezdů jednotlivých jednotek. Níže jsou údaje seřazeny podle počtu výjezdů. První místo již tradičně patří jednotce Prštné-Zlín následovaná jednotkami Luhačovic a Slavičína.

Jednotky obcí, které tabulka neobsahuje, neměly v minulém roce žádný výjezd. Může se zdát, že počty výjezdů jsou u některých jednotek velmi nízké. Potřebnost dobrovolných jednotek požární ochrany se však opakovaně potvrzuje při rozsáhlých mimořádných událostech, jako v poslední době například požár 103. budovy v areálu Svit, o které jsme Vás informovali zde.

Naše jednotka i přes zařazení do nejnižsí kategorie JPO V dlouhodobě vykazuje nadprůměrný počet výjezdů ve své kategorii.

 

Evidenční číslo JPO Název jednotky Kategorie JPO Samostatných výjezdů Celkem výjezdů
724191 Prštné-Zlín II/1 16 115
724115 Luhačovice II/1 1 68
724123 Slavičín II/1 0 58
724124 Slušovice II/1 5 32
724132 Vizovice II/1 2 26
724120 Otrokovice III/1 2 24
724118 Napajedla III/1 3 18
724125 Spytihněv V 8 17
724127 Tlumačov V 5 15
724103 Brumov III/1 1 14
724135 Zádveřice III/1 0 12
724126 Štítná nad Vláří III/1 0 11
724131 Velký Ořechov III/1 1 9
724113 Kašava III/1 0 9
724202 Kvítkovice V 0 9
724130 Valašské Klobouky III/1 0 9
724184 Kostelec-Zlín V 1 8
724158 Pozlovice III/1 1 8
724107 Fryšták II/1 0 8
724177 Bylnice V 0 7
724116 Lukov V 2 6
724141 Držková V 1 6
724149 Lípa V 1 6
724195 Želechovice V 0 6
724109 Halenkovice V 4 5
724129 Újezd u Valašských Klobouk III/1 0 5
724182 Jaroslavice-Zlín V 1 4
724122 Racková III/1 1 4
724147 Lhota u Malenovic III/1 0 4
724188 Malenovice-Zlín V 0 4
724193 Štípa-Zlín V 0 4
724162 Tečovice V 0 4
724133 Vlachovice V 0 4
724111 Hvozdná V 1 3
724101 Bohuslavice u Zlína V 0 3
724102 Bratřejov V 0 3
724181 Březnice V 0 3
724128 Trnava V 0 3
724164 Vlčková V 0 3
724196 Želechovické Paseky V 0 3
724104 Březůvky III/1 0 2
724140 Drnovice V 0 2
724143 Horní Lhota V 0 2
724185 Lhotka u Tečovic-Zlín V 0 2
724150 Loučka V 0 2
724186 Louky-Zlín V 0 2
724151 Lutonina V 0 2
724210 Popov V 0 2
724192 Salaš-Zlín V 0 2
724218 Vrbětice V 0 2
724165 Všemina V 0 2
724134 Vysoké Pole V 0 2
724100 Biskupice V 1 1
724168 Kaňovice V 1 1
724154 Oldřichovice V 1 1
724137 Březová V 0 1
724205 Hrádek na Vlárské Dráze V 0 1
724144 Hrobice V 0 1
724110 Hřivínův Újezd V 0 1
724112 Jasenná V 0 1
724145 Kelníky V 0 1
724114 Ludkovice V 0 1
724180 Lukoveček V 0 1
724189 Mladcová-Zlín V 0 1
724119 Nedašov V 0 1
724155 Podkopná Lhota V 0 1
724200 Polichno V 0 1
724121 Provodov V 0 1
724219 Raková V 0 1
724209 Rokytnice V 0 1
724159 Sazovice V 0 1
724179 Svatý Štěpán V 0 1
724176 Šanov V 0 1
724171 Šarovy V 0 1
724216 Tichov V 0 1

zdroj: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, článek zde

 

Obrázky do soutěže "Požární ochrana očima dětí"

16.02.2013 10:50

Jak jsme již psali v minulosti, i v roce 2013 probíhá soutěž Požární ochrana očima dětí (více o celostátní soutěži zde.)

Na své včerejší schůzce naši mladí hasiči nakreslili hodně obrázků, o které se s Vámi rádi podělíme.


 

Dětský karneval v Kostelci 10.2.2013

10.02.2013 14:03

KOMISE MÍSTNÍ ČÁSTÍ KOSTELEC VÁS ZVE NA

 
DĚTSKÝ KARNEVAL PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
 
KDE: RESTAURACE U STAŇKŮ
KDY: 10.2.2013 ve 14:30 hod.
 
PRO DĚTI JSME PŘIPRAVILI OBČERSTVENÍ, ZÁBAVNÉ SOUTĚŽE O CENY, DÁRKY A TANEČNÍ DISKOTÉKU.

Kroužek MH - 1.2.2013

01.02.2013 17:00

Kroužek mladých hasičů 1.2.2013 NEBUDE. Na další schůzku ať si každý opakuje co jsme se učili

XXI. ročník Velké uzlovací soutěže

01.02.2013 00:00

Ve sboru proběhne základní kolo Velké uzlovací soutěže v kategorii mladší a starší žáci. Nejpozději do 11.3.2013 je nutné odevzdat výsledky na OSH Zlín. 2-3 nejlepší soutěžící v každé kategorii postupují do 2. kola - Velkého finále, ktteré se uskuteční 7.4.2013 (místo a čas bude upřesněn).

Soutěž PO očima dětí 2013

01.02.2013 00:00

Od 1.2.2013 do 5.4.2013 proběhne základní kolo "PO očima dětí" ve sborech a školách a tři nejlepší práce v každé kategorii budou odevzdány nejpozději do 19.4.2013 na OSH Zlín. Soutěží se v kategoriích literární a výtvarná v různých věkových kategoriích.

Požár 103. budovy v areálu Svit

09.01.2013 05:29

Naše jednotka zasahovala u požáru od brzkých ranních hodin a zajišťovala organizaci kyvadlové dopravy a dodávku vody pro plošinu a žebřík, které hasily rozsáhlý požár 103. budovy. Na místě zasahovalo současně cca 40 jednotek.

 

Odkazy na fotogalerie jiných serverů:

https://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=domaci&c=A130125_1881161_zlin-zpravy_ras

aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/zlinsky/fotogalerie/2013/01/10/ve-zlinskem-svitu-horely-sklady-skoda-za-stovky-mi/?cid=768302

Záznamy: 101 - 120 ze 156
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>